DIMENSIÓ MARC (MM) 73
Dimensió full (mm) 28
Vista lateral (mm) 103
Vista central (mm) 67
Màxim vidre (mm) 21
RESULTAT ASSAJOS FINESTRA
Permeabilitat aire Classe 3
Estanqueïtat aigua 5A
Resistència càrrega vent C4
RESULTAT ASSAJOS BALCONERA
Permeabilitat aire Classe 3
Estanqueïtat aigua 5A
Resistència càrrega vent C1
Transmitància tèrmica amb vidre 6/16Ar/6 BE (1500×2300) (W/m2K) 2,42
Transmitància tèrmica amb vidre 4/16/4 BE (1500×2300) (W/m2K) 2,65
Esquadres marc 2
Esquadres full 1
Pes màxim per full 90 Kg